ACTE NECESARE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE CARTE FUNCIARĂ

1. Cerere tip;
2. Contract de inchiriere, care sa identifice imobilul prin numar cadastral si numar de carte funciara;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.
1. Cerere tip;
2. Contract de concesiune care sa identifice imobilul prin numar cadastral si numar de carte funiara;
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.
1. Cerere tip;
2. Declarația creditorului persoană fizică în formă autentică/adresa băncii creditoare din care să rezulte în mod explicit consimțământul acestuia la radierea ipotecii și a interdicției de înstrăinare și grevare, cu identificarea imobilului/hotărârea definitivă și irevocabilă în original sau copie conformă cu originalul. In situația în care au fost exercitate căile de atac, se vor anexa toate hotărârile judecătorești pronunțate în cauza respectivă, după caz (fond, apel, recurs) Adresa asociației de proprietari creditoare prin care se solicită radierea privilegiului, cu identificarea imobilului prin număr de carte funciară și număr cadastral / topografic, sau chitanța ori alt înscris prin care asociația confirmă plata sumei datorate;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.
1. Cerere tip;
2. Dovada achitării integrale a tarifului.
1. Cerere tip;
2. Dovada calitatii de persoana interesata; 3. Dovada achitarii integrale a tarifului.
1. Cerere tip intocmita de notarul public;
2. Dovada achitarii integrale a tarifului.
Nota: acest tip de extras se elibereaza NUMAI notarului public!
1. Cerere tip;
2. Copie act de proprietate;
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.
1. Cerere tip;
2. Hotararea instantei de judecata care se pronunta asupra legalitatii acestei operatiuni;
3. Dovada de inregistrare la registrul comertului;
4. Certificatul de inmatriculare - copie legalizata;
5. Hotararea AGA/decizia asociatului unic prin care se aproba fuziunea/divizarea, incheiata in forma autentica si care identifica imobilele prin numar cadastral si de carte funciara;
5. Dovada achitarii integrale a tarifului prevazut cu codul 2.4.1 din ordinul MAI nr 39/2009, respectiv 0,5% din valoarea din act, dar nu mai putin de 60 de lei pentru fiecare imobil.
1. Cerere tip;
2. Copie dupa actiunea inregistrata la instanta judecatoreasca cu indicarea numarului de dosar si certificat de grefa care sa identifice imobilul cu numarul cadastral, numarul de carte funciara si localitate;
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.
1. Cerere;
2. Declaratia autentica pe proprie raspundere a proprietarului imobilului sau a succesorului in drepturi al acestuia din care sa rezulte numele/denumirea proprieterului tabular si ca situatia juridica a imobilului a ramas neschimbata;
3. Certificat fiscal cu privire la imobilul inscris in cartea funciara a carei reconstituire se solicita ;
4. Alte acte care sa ateste existenta dreptului de proprietate si a altor drepturi reale;
1. Cerere tip;
2. Somatia emisa de executorul judecatoresc in dosarul executional;
3. Procesul verbal de identificare a bunurilor imobile;
4. Incheierea de incuviintare a executarii silite emisa de executorul judecatoresc/instanta de judecata (dupa caz);
5. Dovada achitarii integrale a tarifului.
1. Cerere tip;
2. Documentatia cadastrala;
3. Act de dezmembrare/ apartamentare/ alipire autentic in original sau copie legalizata;
4. Certificatul de urbanism in original sau copie legalizata, daca este cazul;
5. Acordul titularilor drepturilo reale/sarcinilor (daca este cazul);
6. Dovada achitarii integrale a tarifului.
1. Cerere tip;
2. Actul prin care se justifica radierea - copie legalizata;
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.
1. Cerere tip;
2. Adeverinta/certificat de nomenclatura stradala de la primarie din care sa rezulte corelarea intre numarul cadastral si adresa administrativa;
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.
1. Cerere tip;
2. Actul de adjudecare care sa identifice imobilul prin numarul topografic/cadastral si numarul de carte funciara/localitate;
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.
1. Cerere tip;
2. Contract de ipoteca autentic original sau copie legalizata;
3. Copie dupa extrasul de carte funciara de autentificare
4. Dovada achitarii integrale a tarifului.
1. Cerere tip;
2. Certificat de atestare eliberat de autoritatea locala emitenta a autorizatiei de construire, care sa confirme ca edificarea constructiilor s-a efectuat conform autorizatiilor de construire si ca exista proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
3. Certificat fiscal cu valoarea de impozitare;
4. Act de constituire a dreptului de superficie, in cazul in care proprietarul constructiei nu este si proprietarul terenului;
5. Documentatie cadastrala;
6. Dovada achitarii integrale a tarifului.
1. Cerere tip;
2. Certificat de atestare fiscala prin care se atesta achitarea tuturor obligatiilor fiscale de plata datorate autoritatii administratiei publice locale in a carei raza se afla situata constructia, din care sa rezulte anul edificarii constructiei precum si faptul ca aceasta a fost edificata fara autorizatie;
3. Documentatie cadastrala;
4. Act de constituire a dreptului de superficie, in cazul in care proprietarul constructiei nu este si proprietarul terenului;
5. Dovada achitarii integrale a tarifului.
1. Cerere tip;
2. Documentatie cadastrala receptionata- in situatia in care nu a fost deschisa o carte funciara pentru imobilul respectiv ori s-a modificat descrierea acestuia;
3. Acte de proprietate (original sau in copie legalizata);
4. Certificat fiscal;
5. Dovada achitarii integrale a tarifului.
1. Cererea presedintelui asociatiei de proprieteri;
2. Extrase de pe ultima lista lunare de plata a cotelor de contributie din care rezulta suma datorata cu titlu de restanta, numai dupa implinirea termenelor prevazute la art 78 alin 2 din legea 196/2018;
1. Cerere tip;
2. Autorizatie de demolare si proces verbal de receptie sau certificat constatator eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul;
3. Documentatie cadastrala (doar pentru imobilele receptionate anterior implementarii sistemului informatic integrat de cadastru si carte funciara);
4. Dovada achitarii tarifului.