ACTE NECESARE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE CARTE FUNCIARĂ

1. Cerere tip;
2. Contract de închiriere încheiat pe o perioada mai mare de 3 ani, care să cuprindă și identificarea imobilului;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.
1. Cerere tip;
2. Contract de concesiune;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.
1. Cerere tip;
2. Declarația creditorului persoană fizică în formă autentică/adresa băncii creditoare din care să rezulte în mod explicit consimțământul acestuia la radierea ipotecii și a interdicției de înstrăinare și grevare, cu identificarea imobilului/hotărârea definitivă și irevocabilă în original sau copie conformă cu originalul. In situația în care au fost exercitate căile de atac, se vor anexa toate hotărârile judecătorești pronunțate în cauza respectivă, după caz (fond, apel, recurs) Adresa asociației de proprietari creditoare prin care se solicită radierea privilegiului, cu identificarea imobilului prin număr de carte funciară și număr cadastral / topografic, sau chitanța ori alt înscris prin care asociația confirmă plata sumei datorate;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.
1. Cerere tip;
2. Dovada achitării integrale a tarifului.
1. Cerere;
2. Dovada achitării integrale a tarifului.
1. Cerere;
2. Dovada achitării integrale a tarifului.
1. Cerere tip întocmită de notarul public, semnată și de proprietarul imobilului;
2. Dovada achitării integrale a tarifului.
Notă: acest tip de extras se eliberează NUMAI notarului public!
1. Cerere tip;
2. Act de proprietate;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.
1. Cerere tip;
2. Actul adițional încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege, cu dovada înregistrării la oficiul registrului comerțului,
3. Încheierea judecătorului delegat la oficiul registrului comerțului definitivă și irevocabilă în original sau copie conformă cu originalul;
4. Certificatul de înmatriculare - copie legalizată;
5. Dovada achitării integrale a tarifului.
1. Cerere tip;
2. Copie după acțiunea înregistrată la instanța judecătorească cu indicarea numărului de dosar și certificat de grefa care să identifice imobilul cu numărul cadastral, numărul de carte funciară și localitate;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.
1. Cerere tip;
2. Declarație notarială din partea proprietarilor din care să rezulte că situația juridică a imobilului prezentată în vederea reconstituirii este cea reală;
3. Un extras de carte funciară eliberat anterior cu ultima situație cunoscută a proprietății sau actul de dobândire;
4. Certificat fiscal de la primăria locală.
1. Cerere tip;
2. Somația emisă de executorul judecătoresc în dosarul executional;
3. Procesul verbal de identificare a bunurilor imobile;
4. Dovada achitării integrale a tarifului.
1. Cerere tip;
2. Documentația cadastrală;
3. Act de dezmembrare/ apartamentare/ alipire autentic în original sau copie legalizată;
4. Certificatul de urbanism in original sau copie legalizata, conform adresei ANCPI numarul 360879 din 18.09.2008;
5. Dovada achitării integrale a tarifului.
1. Cerere tip;
2. Actul prin care se justifică radierea - copie legalizată;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.
1. Cerere tip;
2. Adeverința de la primărie din care să rezulte corelarea între numărul cadastral și adresa administrativă;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.
1. Cerere tip;
2. Actul de adjudecare care să identifice imobilul prin numărul topografic/cadastral și numărul de carte funciară/localitate;
3. Certificat fiscal cu valoarea de impozitare;
4. Dovada achitării integrale a tarifului.
1. Cerere tip;
2. Dispoziția de restituire emisă de primărie/ contractul de vânzare cumpărare;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.
1. Cerere tip;
2. Hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă și expertiza care face parte integrantă din hotărârea judecătorească, după caz. în situația în care au fost exercitate căile de atac, se vor anexa toate hotărârile judecătorești pronunțate în cauza respectivă, după caz (fond, apel, recurs);
3. Certificatul fiscal cu valoarea de impozitare
4. Dovada achitării integrale a tarifului.
1. Cerere tip;
2. Contract de ipotecă autentic original sau copie legalizată;
3. Copie după extrasul de carte funciară de autentificare
4. Dovada achitării integrale a tarifului.
1. Cerere tip;
2. Documentație cadastrală recepționată de OCPI
3. Certificat fiscal cu valoarea de impozitare;
4. Procesul verbal de recepție finală a lucrării *
5. Autorizația de construire
6. Act de constituire a dreptului de superficie, în cazul în care proprietarul construcției nu este și proprietarul terenului;
7. Dovada achitării integrale a tarifului.
*Pentru construcțiile finalizate după intrarea în vigoare a Legii 453/2001 (31 august 2001)
1. Cerere tip;
2. Documentație cadastrală recepționată- în situația în care nu a fost deschisă o carte funciară pentru imobilul respectiv ori s-a modificat descrierea acestuia;
3. Acte de proprietate* (în copie legalizată, cu excepția hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile și a actelor autentificate de notarii publici);
4. Copia extrasului de carte funciara pentru autentificare, după caz;
5. Dovada achitării integrale a tarifului.
1. Cerere tip;
2. Extrase de pe listele lunare de plată a cotelor de contribuție din care să rezulta suma datorată, în cazul în care creanța reprezintă o restanță e cel puțin 3 luni;
3. Dovada achitării tarifului.
1. Cerere tip;
2. Certificat constatator eliberat de primăria localității unde este situat imobilul;
3. Documentație cadastrală recepționată de OCPI;
4. Dovada achitării tarifului.
1. Cerere tip;
2. Autorizație de desființare;
3. proces verbal de recepție finală a lucrării;
4. Documentație cadastrală recepționată de OCPI;
5. Dovada achitării tarifului.
1. Cerere tip;
2. Certificat eliberat de primăria în circumscripția căreia se află situat imobilul, prin care să se ateste finalizarea construcției;
3. Certificat fiscal cu valoarea de impozitare;
4. Act de constituire a dreptului de superficie, în cazul în care proprietarul construcției nu este și proprietarul terenului;
5. Dovada achitării integrale a tarifului.
1. Cerere tip;
2. Contractul de vânzare - cumpărare în original sau copie legalizată;
3. Documentație tehnică recepționată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (acolo unde este cazul)
4. Proces - verbal de recepție;