Precizari


06.10.2021

DECIZIE privind receptia planurilor topografice rezultate in urma masuratorilor la teren in vederea actualizarii evidentelor fiscale si a registrului agricol08.09.2021

Precizari privind rectificarea in evidentele fiscale a suprafetelor imobilelor - terenuri si constructii23.10.2019

Adresa ANCPI 42932_2019 actualizare eTerra privind detalierea categoriilor de folosinta23.10.2019

Precizarprivind notarea posesiei30.03.2015

Precizari privind mandatarea de catre persoanele fizice autorizate a unor persoane neautorizate in vederea prezentarii la convovarea oficiului teritorial20.02.2015

Precizari privind receptia documentatiilor cadastrale pe flux intrerupt24.06.2014

Precizari privind avizul de conformitate pentru inceperea
lucrarilor
06.06.2014

Legea 165 - Anexa 01 din care s-au eliminat formulele de verificare impuse.30.05.2014

Referitor la punctul de vedere exprimat de Ministerul Finantelor Publice cu privire la continutul certificatului de atestare fiscala necesar in vederea inscrierii in cartea funciara a constructiilor realizate fara autorizatie de construire, inainte de 1 august 2001.24.04.2014

Intocmire fisier cpxml aferent imobilelor expropriate in baza legii nr 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare.21.01.2014

Adresa privind competenta de receptie a planurilor intocmite ca suport pentru documentatiile de urbanism, precum si cazurile in care este obligatoriu certificatul de urbanism.19.11.2013

Referitor la intabularea suprafetelor betonate avand destinatia parcare15.10.2013

Referitor la schimbarea categoriei de folosinta din pasune in arabil, in aplicarea OUG nr 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr 18/199111.10.2013

Referitor la aplicabilitatea art 20 alin (2) din Legea nr 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata11.10.2013

Referitor la informatiile necesare la completarea rubricilor aferente tabelului parcelar11.10.2013

Referitor la inscrierea in evidentele de cadastru si carte funciara a unei constructii edificate inainte de 01.08.200111.10.2013

Referitor la modul de intocmire a documentatiilor pentru schimbarea categoriei de folosinta din neagricol (neproductiv) in agricol13.09.2013

Referitor la inscrierea posesiei in cartea funciarala cererea persoanei interesate13.09.2013

Referitor la modul de intocmire a documentatiilor pentru schimbarea categoriei de folosinta din neagricol ( neproductiv) in agricol20.08.2013

Referitor la aplicabilitatea prevederilor art 2 alin 4 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare11.06.2013

Precizari privind modalitatea de actualizare a datelor de contact ale persoanelor fizice autorizate11.06.2013

Referitor la inscrisurile necesare inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate asupra bunurior imobile incluse in fondul forestier national si care fac obiectul procedurii scoaterii definitive din acest fond prin compensarea suprafetei solicitate cu terenuri echivalente05.06.2013

Referitor la rectificarea unei erori materiale, in sensul inversarii coordonatelor X si Y ale unui punct, textual05.06.2013

Referitor la documentele de incasare acceptate ca dovada a achitarii tarifului (incasate de catre notarii publici) la cererile prin care se solicita prestarea unor servicii publice, din domeniul cadastrului si a publicitatii imobiliare29.03.2013Adresa Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor - in legatura cu interpretarea dispozitiilor alin (21) al articolului 27 din Legea fondului funciar nr 18/1991
08.03.2013


Precizari privind emiterea de catre birourile notariale a documentelor justificative de plata
07.02.2013


Precizari privind receptia planului topografic al Planului Urbanistic Zonal
25.01.2013


Precizari privind inscrierea in cartea funciara a operatiunii de reorganizare a persoanei juridice
28.09.2012


Precizari privind inscrierea in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara a componentelor unui parc eolian


12267_25092012.pdf24.09.2012


DECIZIE - privind scoaterea din circuitul agricol a terenurior
13.09.2012


Precizari privind scoaterea din circuitul agricol in conformitate cu modificarile introduse de Legea nr 133/2012
13.09.2012


Precizari privind scoaterea definitiva din circuitul agricol - obiectiv investitii parcuri voltaice
25.06.2012


Precizari privind inscrierea bunurilor imobile clasate in regim de monumente istorice
31.05.2012

Precizari privind modalitatea de receptie a documentatiilor de dezmembrare/comasare a imobilelor31.05.2012

Precizari privind emiterea titlurilor de proprietate care contin parcele cu categoria de folosinta curti constructii situate in extravilan21.05.2012

Precizari cu privire la scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pasune/faneata11.05.2012

Procedura de lucru privind inscrierea in cartea funciara a mansardelor10.05.2012

Precizare ANCPI privind contractul de concesiune09.05.2012

Precizari in legatura cu intocmirea documentatiilor in vederea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor in vederea realizarii parcurilor voltaice09.05.2012

Precizari ANCPI privind receptia planurilor topografice07.05.2012

Precizari ANCPI privind plata amenzilor aplicate persoanelor fizice autorizate30.03.2012

Precizare ANCPI privind valabilitatea unui titlu de proprietate emis de Comisia locala de fond funciar a unui UAT pentru un teren care din punct de vedere administrativ se afla pe alt UAT30.03.2012

Precizari privind receptia planurilor topografice care nu au ca obiect obtinerea autorizatiilor de construire12.05.2011

Precizari privind schimbarea destinatiei/categoriei de folosinta pentru un imobil inscris in cartea funciara; indreptare eroare materiala26.10.2010

Precizari ANCPI cu privire la reinnoirea certificatelor de autorizare categoriile B si C13.08.2010

Precizari scoateri din circuitul agricol pentru avizarea PUG sau PUZ17.06.2009

Adresa 322644 din 17.06.09 - precizari planuri parcelare